กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
155
150
 
2
155
150
 
3
155
150
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
155
155
 
7
155
155
 
8
150
155
 
9
150
150
 
10
150
150
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
150
153
 
15
150
153
 
16
155
150
 
17
155
150
 
18
-
-
 
19
-
-
 
20
150
150
 
21
155
150
 
22
150
150
 
23
150
150
 
24
150
150
 
25
-
-
 
26
-
-
 
27
150
150
 
28
155
150
 
29
155
150
 
30
150
150
 
31
145
150