ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
34.00
33.00
 
2
34.00
33.00
 
3
34.00
33.00
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
34.00
33.00
 
7
34.00
33.00
 
8
34.00
33.00
 
9
34.00
33.00
 
10
34.00
33.00
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
36.00
33.00
 
15
36.00
33.00
 
16
36.00
33.00
 
17
36.00
35.00
 
18
-
-
  19
-
-
 
20
38.00
39.00
 
21
38.00
39.00
 
22
38.00
37.00
 
23
38.00
37.00
 
24
38.00
37.00
 
25
-
-
 
26
-
-
 
27
38.00
38.00
 
28
38.00
38.00
 
29
38.00
38.00
 
30
38.00
38.00
 
31
38.00
37.00