สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
สุดใจฟาร์ม
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
สิงหาคม
1
58.00 59.00 65.50 61.00
 
2
58.00 59.00 65.50 61.00
 
3
58.00 59.00 65.50 61.00
 
4
- - - -
 
5
- - - -
 
6
60.00 60.00 64.50 61.00
 
7
60.00 60.00 64.50 61.00
 
8
60.00 60.00 64.50 61.00
 
9
60.00 60.00 64.50 61.00
 
10
60.00 60.00 64.50 61.00
 
11
- - - -
 
12
- - - -
 
13
- - - -
 
14
62.00 61.00 64.50 62.00
 
15
62.00 61.00 64.50 62.00
 
16
62.00 61.00 64.50 62.00
 
17
62.00 62.00 64.50 62.00
 
18
- - - -
 
19
- - - -
 
20
64.00 64.00 66.50 66.00
 
21
64.00 64.00 66.50 66.00
 
22
64.00 64.00 66.50 66.00
 
23
64.00 64.00 66.50 66.00
 
24
64.00 64.00 66.50 66.00
 
25
- - - -
 
26
- - - -
 
27
64.00 64.00 66.50 66.00
 
28
64.00 64.00 66.50 66.00
 
29
64.00 64.00 69.50 66.00
 
30
64.00 64.00 69.50 66.00
 
31
64.00 64.00 69.50 66.00