ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
สิงหาคม
1
280
 
2
280
 
3
280
 
4
-
 
5
-
 
6
280
 
7
280
 
8
280
 
9
280
 
10
280
 
11
-
 
12
-
 
13
-
 
14
280
 
15
280
 
16
280
 
17
280
 
18
-
 
19
-
 
20
280
 
21
280
 
22
280
 
23
280
 
24
280
 
25
-
 
26
-
 
27
280
 
28
280
 
29
280
 
30
280
 
31
280