มันฝรั่งโรงงาน

 

มันฝรั่งโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 มันฝรั่งโรงงาน
สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งสันทราย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.พบพระ  จ.ตาก โทร. (081)8882530
ขนาดคละ ขนาดใหญ่
 
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
-
-
 
2
-
-
 
3
-
14.00
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
-
14.00
 
7
-
14.00
 
8
-
14.00
 
9
-
14.00
 
10
-
14.00
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
-
14.00
 
15
-
14.00
 
16
-
14.00
 
17
-
14.00
 
18
-
-
 
19
-
-
 
20
-
14.00
 
21
-
14.00
 
22
-
14.00
 
23
-
14.00
 
24
-
14.00
 
25
-
-
 
26
-
-
 
27
-
14.00
 
28
-
14.00
 
29
-
14.00
 
30
-
14.00
 
31 - 14.00