หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่        
สิงหาคม
1
3.00
3.00
2.85
2.95
 
2
3.00
3.00
2.85
2.95
 
3
3.00
3.00
2.85
2.95
 
4
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
 
6
3.00
3.00
2.95
2.95
 
7
3.00
3.00
2.95
3.00
 
8
3.00
3.00
2.95
3.00
 
9
3.00
2.95
2.95
3.00
 
10
3.00
2.95
2.95
3.00
 
11
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
 
13
-
-
-
-
 
14
3.00
2.95
2.90
3.00
 
15
3.00
2.95
2.90
2.95
 
16
3.00
2.95
2.90
2.95
 
17
3.00
2.95
2.95
2.95
 
18
-
-
-
-
 
19
-
-
-
-
 
20
3.00
2.95
2.95
2.95
 
21
3.00
2.95
2.95
2.95
 
22
3.00
2.95
2.95
2.95
 
23
3.00
2.95
2.95
2.95
 
24
3.00
2.95
2.95
2.95
 
25
-
-
-
-
 
26
-
-
-
-
 
27
3.05
3.00
2.95
2.95
 
28
3.05
3.00
2.95
3.00
 
29
3.05
3.00
2.95
-
 
30
3.05
3.00
2.95
-
 
31
3.05
3.00
2.95
-