ทุเรียนหมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดอวยชัย
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์(คุณวารินทร์) สหกรณการเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จุดรับซื้อ ต.นาใต้(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว(คุณอุมา)
อ.หลังสวน
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.ลานสกา
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
ส่งออก เกรด AฺB ขนาดคละ ส่งออก เกรด AB
กลาง
คละ
สิงหาคม
1
- 75.00 80.00 74.00 68.00
 
2
- 75.00 80.00 74.00 68.00.
 
3
- 75.00 80.00 74.00 68.00
 
4
- - - - -
 
5
- - - - -
 
6
- 75.00 82.00 75.00 65.00
 
7
- 75.00 80.00 75.00 65.00
 
8
- 70.00 80.00 75.00 65.00
 
9
- 65.00 80.00 75.00 65.00
 
10
- 65.00 80.00 77.00 65.00
 
11
- - - - -
 
12
- - - - -
 
13
- - - - -
 
14
80.00 65.00 78.00 70.00 65.00
 
15
80.00 65.00 78.00 70.00 65.00
 
16
80.00 65.00 79.00 70.00 63.00
 
17
- 65.00 79.00 70.00 65.00
-
18
- - - - -
 
19
- - - - -
 
20
85.00 65.00 82.00 70.00 63.00
 
21
85.00 70.00 82.00 75.00 63.00
 
22
85.00 70.00 82.00 75.00 63.00
 
23
92.00 70.00 85.00 75.00 63.00
 
24
92.00 70.00 87.00 75.00 62.00
 
25
- -   - -
 
26
- -   - -
 
27
90.00 70.00 90.00 - 62.00
 
28
95.00 80.00 90.00 - 62.00
 
29
95.00 80.00 90.00 - 62.00
 
30
95.00 80.00 - - 62.00
 
31
95.00 90.00 - - 63.00