ทุเรียนหมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ทุเรียนหมอนทอง
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จุดรับซื้อ ต.นาใต้ (คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว (คุณอุมา)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์)
จุดรับซื้อต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์)
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.ลานสกา
อ.นาสาร
อ.นาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานีี่
ส่งออก เกรด AฺB กลาง กลาง
กลาง
คละ
สิงหาคม
1
80.00 74.00 68.00 - 75.00
 
2
80.00 74.00 68.00 - 75.00
 
3
80.00 74.00 68.00 - 75.00
 
4
- - - - -
 
5
- - - - -
 
6
82.00 75.00 65.00 - 75.00
 
7
80.00 75.00 65.00 - 75.00
 
8
80.00 75.00 65.00 - 70.00
 
9
80.00 75.00 65.00 - 65.00
 
10
80.00 77.00 65.00 - 65.00
 
11
- - - - -
 
12
- - - - -
 
13
- - - - -
 
14
78.00 70.00 65.00 - 65.00
 
15
78.00 70.00 65.00 - 65.00
 
16
         
 
17
         
-
18
         
 
19
         
 
20
         
 
21
         
 
22
         
 
23
         
 
24
         
 
25
         
 
26
         
 
27
         
 
28
         
 
29
         
 
30
         
 
31