ลองกอง

 

ลองกอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ลองกอง
ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์)
ต.ช้างกลาง (คุณศุภชัย)
สหกรณ์การเษตรบ้านนาสาร จำกัด
อ.นาสาร
อ.ช้างกลาง
อ.นาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎร์ธานีี่
เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
สิงหาคม
1
40.00
30.00
18.00
37.00
27.00
17.00
-
-
-
 
2
40.00
30.00
18.00
35.00
25.00
15.00
-
-
-
 
3
40.00
30.00
18.00
35.00
25.00
17.00
-
-
-
 
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
6
40.00
30.00
18.00
35.00
25.00
15.00
30.00
25.00
15.00
 
7
40.00
30.00
18.00
35.00
25.00
15.00
30.00
25.00
15.00
 
8
40.00
30.00
18.00
35.00
25.00
15.00
30.00
25.00
15.00
 
9
40.00
30.00
18.00
34.00
14.00
14.00
30.00
25.00
15.00
 
10
40.00
30.00
18.00
34.00
24.00
14.00
30.00
25.00
15.00
 
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
14
40.00
30.00
18.00
33.00
23.00
13.00
30.00
25.00
15.00
 
15
40.00
30.00
18.00
33.00
23.00
13.00
30.00
25.00
15.00
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31