มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 มังคุด
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์(คุณวารินทร์)
จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว
(คุณอุมา)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์)
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จุดรับซื้อ ต.บ้านาใต้(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว(คุณอุมา)
จุดรับซื้อ ต.บ้านช้างกลาง
อ.นาสาร
อ.ลานสกา
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.นาเดิม
อ.ช้างกลาง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
ผิวมันขนาดใหญ่ คละรวม
สิงหาคม
1
45.00 - 20.00 18.00 20.00 25.00 21.00
 
2
45.00 - 20.00 18.00 20.00 23.00 20.00
 
3
45.00 - 20.00 18.00 20.00 23.00 20.00
 
4
- - - - - - -
 
5
- - - - - - -
 
6
45.00 - 18.00 18.00 18.00 25.00 20.00
 
7
45.00 - 15.00 17.00 18.00 25.00 20.00
 
8
45.00 - 15.00 17.00 20.00 25.00 20.00
 
9
45.00 - 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00
 
10
45.00 - 15.00 18.00 20.00 20.00 22.00
 
11
- - - - - - -
 
12
- - - - - - -
 
13
- - - - - - -
 
14
- - - 18.00 15.00 20.00 20.00
 
15
- - - 18.00 15.00 - 20.00
 
16
- - - 18.00 18.00 25.00 20.00
 
17
- - - 18.00 18.00 25.00 20.00
 
18
- - - - - - -
 
19
- - - - - - -
 
20
- 70.00 - - 18.00 35.00 20.00
 
21
- 70.00 20.00 18.00 18.00 35.00 20.00
 
22
- 70.00 20.00 18.00 18.00 40.00 20.00
 
23
- 70.00 - - - 40.00 18.00
 
24
- 65.00 - - - 35.00 18.00
 
25
- - - - - - -
 
26
- - - - - - -
 
27
- 70.00 - - - 30.00 15.00
 
28
- 70.00 - - - 30.00 15.00
 
29
- 75.00 - - - 30.00 15.00
 
30
- 100.00 - - - 30.00 15.00
 
31
- 100.00 - - - 30.00 15.00