มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 มังคุด
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์(คุณวารินทร์)
จุดรับซื้อบ้านนาใต้
(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์)
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จุดรับซื้อ ต.บ้านนาใต้(คุณปรวิา
จุดรับซื้อ ต.บ้านช้างกลาง
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.ช้างกลาง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
ผิวมันขนาดใหญ่ คละรวม
สิงหาคม
1
45.00 - 20.00 18.00 20.00 21.00
 
2
45.00 - 20.00 18.00 20.00 20.00
 
3
45.00 - 20.00 18.00 20.00 20.00
 
4
- - - - - -
 
5
- - - - - -
 
6
45.00 - 18.00 18.00 18.00 20.00
 
7
45.00 - 15.00 17.00 18.00 20.00
 
8
45.00 - 15.00 17.00 20.00 20.00
 
9
45.00 - 15.00 18.00 20.00 20.00
 
10
45.00 - 15.00 18.00 20.00 22.00
 
11
- - - - - -
 
12
- - - - - -
 
13
- - - - - -
 
14
- - - 18.00 15.00 20.00
 
15
- - - 18.00 15.00 20.00
 
16
           
 
17
           
 
18
           
 
19
           
 
20
           
 
21
           
 
22
           
 
23
           
 
24
           
 
25
           
 
26
           
 
27
           
 
28
           
 
29
           
 
30
           
 
31