มะนาว

 

มะนาว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส.
ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม
อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815
โทร. (032) 461534
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
สิงหาคม
1
130
100
80
40
80
60
50
30
 
2
130
100
80
40
80
60
50
30
 
3
130
100
80
40
80
60
50
30
 
4
-
-
-
-
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
-
-
-
-
 
6
130
100
80
40
80
60
50
30
 
7
130
100
80
40
80
60
50
30
 
8
130
100
80
40
80
60
50
30
 
9
130
100
80
40
80
60
50
30
 
10
130
100
80
40
80
60
50
30
 
11
-
-
-
-
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
-
-
-
-
 
13
-
-
-
-
-
-
-
-
 
14
130
100
80
40
80
60
50
30
 
15
130
100
80
40
80
60
50
30
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31