กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
145 145
 
2
145 145
 
3
- -
 
4
- -
 
5
145 145
 
6
145 145
 
7
145 145
 
8
145 145
 
9
140 145
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
140 145
 
14
140 140
 
15
- -
 
16
140 140
 
17
- -
 
18
- -
 
19
140 135
 
20
140 140
 
21
130 140
 
22
130 140
 
23
130 130
 
24
- -
 
25
- -
 
26
130 140
 
27
130 140
 
28
130 140
 
29
130 135
 
30
130 135
 
31
- -