ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
36.00 37.00
 
2
36.00 37.00
 
3
- -
 
4
- -
 
5
36.00 37.00
 
6
36.00 37.00
 
7
36.00 37.00
 
8
36.00 37.00
 
9
36.00 37.00
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
36.00 37.00
 
14
36.00 37.00
 
15
36.00 37.00
 
16
36.00 37.00
 
17
- -
 
18
- -
  19 36.00 37.00
 
20
36.00 37.00
 
21
36.00 37.00
 
22
36.00 37.00
 
23
36.00 37.00
 
24
- -
 
25
- -
 
26
36.00 37.00
 
27
36.00 37.00
 
28
36.00 37.00
 
29
36.00 37.00
 
30
36.00 37.00
 
 31
- -