สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
สิงหาคม
1
64.00 64.00 70.00 69.00
 
2
64.00 64.00 70.00 69.00
 
3
- - - -
 
4
- - - -
 
5
64.00 64.00 70.00 68.00
 
6
64.00 64.00 70.00 68.00
 
7
64.00 64.00 70.00 68.00
 
8
64.00 64.00 70.00 68.00
 
9
64.00 66.00 70.00 68.00
 
10
- - - -
 
11
- - - -
 
12
- - - -
 
13
64.00 66.00 70.00 68.00
 
14
64.00 66.00 70.00 68.00
 
15
64.00 66.00 70.00 68.00
 
16
64.00 66.00 70.00 68.00
 
17
- - - -
 
18
- - - -
 
19
64.00 66.00 70.00 68.00
 
20
64.00 66.00 70.00 68.00
 
21
64.00 66.00 70.00 68.00
 
22
64.00 66.00 70.00 68.00
 
23
64.00 66.00 70.00 68.00
 
24
- - - -
 
25
- - - -
 
26
64.00 64.00 70.00 68.00
 
27
64.00 64.00 70.00 68.00
 
28
64.00 64.00 70.00 68.00
 
29
64.00 64.00 70.00 68.00
 
30
62.00 64.00 70.00 68.00
 
 31
- - - -