ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
สิงหาคม
1
295
 
2
295
 
3
-
 
4
-
 
5
295
 
6
295
 
7
295
 
8
295
 
9
295
 
10
-
 
11
-
 
12
-
 
13
295
 
14
295
 
15
295
 
16
295
 
17
-
 
18
-
 
19
295
 
20
295
 
21
295
 
22
295
 
23
295
 
24
-
 
25
-
 
26
295
 
27
295
 
28
295
 
29
295
 
30
295
 
 31
-