ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
สิงหาคม
1
310
 
2
310
 
3
-
 
4
-
 
5
310
 
6
310
 
7
310
 
8
310
 
9
310
 
10
-
 
11
-
 
12
-
 
13
310
 
14
310
 
15
310
 
16
310
 
17
-
 
18
-
 
19
310
 
20
310
 
21
310
 
22
310
 
23
310
 
24
-
 
25
-
 
26
310
 
27
310
 
28
310
 
28
310
 
29
310
 
 30
310
 
 31
-