เงาะ

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร คุณปรวิศา นาใต้
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.นาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
   
เดือน วันที่      
สิงหาคม
1
25.00 23.00 25.00
 
2
24.00 18.00 15.00
 
3
- - -
 
4
- - -
 
5
24.00 20.00 17.00
 
6
24.00 21.00 20.00
 
7
24.00 21.00 20.00
 
8
25.00 24.00 20.00
 
9
25.00 25.00 20.00
 
10
- - -
 
11
- - -
 
12
- - -
 
13
27.00 25.00 20.00
 
14
27.00 25.00 20.00
 
15
27.00 25.00 20.00
 
16
25.00 25.00 20.00
 
17
- - -
 
18
- - -
 
19
25.00 25.00 20.00
 
20
25.00 25.00 20.00
 
21
25.00 25.00 22.00
 
22
25.00 25.00 22.00
 
23
26.00 25.00 22.00
 
24
- - -
 
25
- - -
 
26
28.00 28.00 22.00
 
27
28.00 28.00 22.00
 
28
28.00 28.00 22.00
 
29
28.00 28.00 22.00
 
30
28.00 28.00 20.00
  31 - - -