มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มังคุดผิวมัน มังคุดคละ
ล้งลุงจวบ
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร คุณปรวิศา นาใต้ ตลาดอวยชัย ตลาดผลไม้ช้างกลาง ร้านรับซื้อผลไม้ตลาดหลังสวน จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว (คุณอุมา)
อ.บ้านค่าย
อ.นาสาร
อ.นาสาร อ.นาเดิม อ.หลังสวน อ.ช้างกลาง อ.หลังสวน อ.ลานสกา
จ.ระยอง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช
ขนาดใหญ่ ขนาดคละ              
สิงหาคม
1
- - 10.00 12.00 12.00 10.00 - 10.00 10.00
 
2
- - 10.00 12.00 12.00 10.00 - 10.00 10.00
 
3
- - - - - - - - -
 
4
- - - - - - - - -
 
5
- - 16.00 16.00 - 13.00 - 13.00 13.00
 
6
- - 16.00 16.00 - 18.00 - 18.00 13.00
 
7
- - 16.00 16.00 - 18.00 - 18.00 13.00
 
8
- - 16.00 16.00 - 13.00 - 15.00 9.00
 
9
- - 16.00 16.00 - 10.00 8.00 12.00 9.00
 
10
- - - - - - - - -
 
11
- - - - - - - - -
 
12
- - - - - - - - -
 
13
- - 16.00 16.00 - 10.00 8.00 12.00 9.00
 
14
- - 16.00 16.00 - 10.00 8.00 12.00 9.00
 
15
- - - 16.00 - 10.00 8.00 12.00 9.00
 
16
- - - 16.00 - 10.00 8.00 12.00 9.00
 
17
- - - - - - - - -
 
18
- - - - - - - - -
 
19
- - - - - 11.00 8.00 12.00 9.00
 
20
- - - - - 11.00 8.00 12.00 9.00
 
21
- - - - - 12.00 12.00 12.00 10.00
 
22
- - - - - 12.00 12.00 12.00 10.00
 
23
- - - - - 12.00 - 12.00 8.00
 
24
- - - - - - - - -
 
25
- - - - - - - - -
 
26
- - - - - 12.00 - 12.00 13.00
 
27
- - - - - 12.00 - 12.00 12.00
 
28
- - - - - - - - 18.00
 
29
- - - - - - - - 18.00
 
30
- - - - - - - - 18.00
 
31
- - - - - - - - -