กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
เมษายน
1
140 140
 
2
140 140
 
3
140 140
 
4
135 140
 
5
135 135
 
6
- -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
125 135
 
10
125 135
 
11
125 -
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
- -
 
17
125 135
 
18
130 140
 
19
130 140
 
20
- -
 
21
- -
 
22
130 140
 
23
130 140
 
24
130 140
 
25
130 125
 
26
130 125
 
27
- -
 
28
- -
 
29
130 125
 
30
130 135