ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
เมษายน
1
290
 
2
290
 
3
290
 
4
290
 
5
290
 
6
-
 
7
-
 
8
-
 
9
290
 
10
290
 
11
290
 
12
-
 
13
-
 
14
-
 
15
-
 
16
-
 
17
290
 
18
290
 
19
290
 
20
-
 
21
-
 
22
290
 
23
290
 
24
290
 
25
290
 
26
290
 
27
-
 
28
-
 
28
290
 
29
290
 
 30
290