ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 7 ธันวาคม 2561