ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 21 ธันวาคม 2561