ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 28 ธันวาคม 2561