ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 4 มกราคม 2562