ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 18 มกราคม 2562