ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 มกราคม 2562