ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562