ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562