ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 1 มีนาคม 2562