ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 8 มีนาคม 2562