ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 29 มีนาคม 2562