รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 19 เมษายน 2562