ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 20 เมษายน 2562