รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 22 เมษายน 2562