รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 พฤษภาคม 2562