รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 พฤษภาคม 2562