รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 8 พฤษภาคม 2562