รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 16 พฤษภาคม 2562