รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 11 กรกฎาคม 2562