รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 กรกฎาคม 2562