เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 194 โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน ตอนที่ 1