เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 195 โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน ตอนที่ 2