เทปที่ 196 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562