เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 198 เกษตรกรรุ่นใหม่ นายอุกฤษณ์ อภิวัฒนานนท์ ตงศิริ ฟาร์ม