เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 201 เกษตรกรยุคใหม่ นายนพดล สว่างญาติ ศกอ.