เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 223 Smart Farmer VS Young Smart Farmer