เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 228 เกษตรธรรมชาติ