เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 231 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มเเข็งเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี