เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 236 การส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร