เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 237 "Big Data พลังขับเคลื่อนเกษตรกรไทย 4.0"