เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 238 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน